Krusell

0

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

จัดส่งฟรี สำหรับการซื้อสินค้าจาก www.krusell.co.th โดยบริษัท ฯ ยินดีออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า

ยกเว้นกรณี ลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า หรือส่งคืนสินค้า

 


ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง

ท่านสามารถเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง เพื่อชำระเงินค่าสินค้าได้ที่พนักงานส่งสินค้า

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจาก www.krusell.co.th ระบบจะแจ้งค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนการยืนยันคำสั่งซื้อ

ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง จะถูกคิดรวมอยู่ในใบคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ (invoice) แล้ว ซึ่งจะรวมอยู่ในยอดค่าสินค้าที่พนักงานส่งสินค้าของ Kerry Express เรียกเก็บจากลูกค้า โดยพนักงานส่งสินค้าไม่สามารถขอเก็บค่าบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่มเติมจากลูกค้าอีก

 


ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

บริษัท ฯ จะใช้บริการจัดส่งสินค้าของ Kerry Express หรือ ไปรษณีย์ไทย โดยทางบริษัท ฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกใช้บริษัทขนส่งตามความเหมาะสมในแต่ละวัน

หากลูกค้าซื้อสินค้าโดยใช้บริการเก็บเงินปลายทาง ทางบริษัท ฯ จะใช้บริการจัดส่งสินค้าของ Kerry Express

บริษัท ฯ จะนำส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่ง ในช่วงเวลา 15.30 – 17.30 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขักตฤกษ์) ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. และได้รับ e-mail ยืนยันจาก www.krusell.co.th แล้ว สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อก็จะถูกนำส่งถึงบริษัทขนส่งภายในวันเดียวกับที่ซื้อสินค้า

บริษัทขนส่งจะจัดส่งสินค้าถึงที่อยู่ของลูกค้า ภายใน 2 – 3 วันทำการ อาจใช้เวลาต่างกันตามแต่ละช่วงเทศกาลและพื้นที่จัดส่งสินค้า

 


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 

Processing...
Success! You've added this item to your cart.

Success! You've added to wishlist success.